Ogłoszenie

Halinów, dnia 08.01.2014 r.

ZK.211.01.2014

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie, 05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77,ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 200 000 euro na podstawie ustawy

Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

na zadanie pod nazwą:

„Zakup etyliny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego na potrzeby Zakładu Komunalnego w Halinowie.”

 

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony www.bip.zakladkomunalny.pl lub nieodpłatnie odebrać w siedzibie Zamawiającego.
 2. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Zakup etyliny bezołowiowej 95 na potrzeby Zakładu Komunalnego w Halinowie w 2014 roku do sprzętu, realizowane przez tankowanie kanistrów na terenie stacji paliw Wykonawcy.
  2. Zakup oleju napędowego poprzez tankowanie pojazdów służbowych Zakładu na terenie stacji paliw Wykonawcy.
 3. Zakres zamówienia przewiduje średnioroczne ilości:

3.1 Etylina bezołowiowa 95 w ilości 555 l.

3.2 Olej napędowy w ilości 100 l

 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych. Oferta musi być kompletna.
 2. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.
 3. Wadium nie jest wymagane. Termin związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

8.1Koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

8.2Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

8.3Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust.1
i 2 „pzp”).

 1. Na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków wykonawca załączy do oferty poniżej wymienione dokumenty:

9.1 Oświadczenie, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ,

9.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.4 Koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

 1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które złoży wykonawca, wyszczególnionych w SIWZ.
 2. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie: cena – 100%.
 3. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego:
   

 

Zakład Komunalny w Halinowie

      ul. Józefa Piłsudskiego 77,

      05-074 Halinów
w terminie do dnia 15.01.2014 r. godz. 10.00

Z napisem na kopercie

Oferta w postępowaniu przetargowym pt:

 

„Zakup etyliny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego na potrzeby Zakładu Komunalnego w Halinowie.”

 

14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2014 r. godz. 10.15 w siedzibie  Zamawiającego.

 

Dyrektor

mgr inż Małgorzata Komuda-Ołowska

Wytworzył:
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie - Małgorzata Komuda- Ołowska
(2014-01-07)
Udostępnił:
Michał Warda
(2014-01-07 14:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Warda
(2014-01-07 15:53:15)