Ogłoszenie

 

ZK.211.03.2016

 

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie, 05-074 Halinów, ul. Józefa Piłsudskiego 77, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

na zadanie pod nazwą:

 

„Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Stołecznej, Gmina Halinów”

 Wspólny Słownik Zamówień:

45232410-9

 

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.bip.zakladkomunalny.pl, bądź uzyskać od Zamawiającego zgodnie z art. 42 ust. 2 „pzp”.

2.  Przedmiotem zamówienia są:

„Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Stołecznej, Gmina Halinów”

3. Wspólny słownik zamówień: 45232410-9

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferta musi być kompletna.

5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2016 r.

6. Wadium jest wymagane w kwocie 15 000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Halinowie nr 43 8019 0000 2001 0201 0027 0005.

7.  Termin związania z ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

8.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8.2  Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia .

8.3  Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 „pzp”.

9.   Na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków wykonawca załączy do oferty poniżej wymienione dokumenty:

9.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy oraz o braku podstaw do wykluczenia (zawarte jest na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ).

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Pozytywne referencje otrzymane od przynajmniej dwóch inwestorów, na realizację zamówienia, obejmującego wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy sieci kanalizacyjnej o długości i średnicy odpowiadających co najmniej wartościom wskazanym w SIWZ.
 4. Kosztorys ofertowy, wykonany na podstawie obmiarów wskazanych przez Zamawiającego (Załącznik Nr 10 do SIWZ).
 5. Zaakceptowaną kartę gwarancyjną na roboty budowlane (Załącznik Nr 11 do SIWZ).
 6. Zaparafowany wzór umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ).
 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy do dysponowania tymi osobami, w szczególności kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności sanitarnej Załącznik Nr 13 do SIWZ).
 8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) (Załącznik Nr 3 do SIWZ).
 9. Aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 10. Ze względu na planowane od początku września 2016 r. prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 2201W Konik Nowy – Długa Kościelna, ul. Stołeczna w Józefinie, na odcinku od drogi krajowej nr 2 do km 0 +585 Zamawiający zastrzega termin wykonania robót budowlanych wskazany w rozdziale III SIWZ.
 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 9.2-3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

10. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, które złoży wykonawca, wyszczególnionych w SIWZ.

11. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena ofertowa – 90 %,

- okres gwarancji – 10 %

 11.1.Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

            Do porównania ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

Kryterium cena – 90%

                                                           Najniższa cena ofert brutto

            Ocena punktowa =  ---------------------------------------------   x 90 pkt

                                                           Cena brutto oferty badanej

 

Do porównania ofert w kryterium okres gwarancji zostanie zastosowana następująca zasada:

Kryterium okres gwarancji – 10%

Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

            - mniej niż 4 lata gwarancji – otrzyma 0 punktów

            - 4 lata gwarancji – otrzyma 5 punktów

            - 5 lat gwarancji i więcej – otrzyma 10 punktów.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom przedstawionym w „pzp” i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza  w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru ofert.

Obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

12. Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Zakład Komunalny w Halinowie

 ul. Józefa Piłsudskiego 77,

 05-074 Halinów
w terminie do dnia  16.06.2016 r. godz. 10.00

Z napisem na kopercie:

Oferta w postępowaniu przetargowym pt:

„Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Stołecznej, Gmina Halinów”

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2016 r. godz. 10.15 w siedzibie  Zamawiającego.

 

Dyrektor

 /-/ Małgorzata Komuda - Ołowska

 

Wytworzył:
Dyrektor Zakładu Komunalnego w Halinowie- Małgorzata Komuda-Ołowska
(2016-05-31)
Udostępnił:
Monika Doleżał-Prus
(2016-05-31 16:01:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Doleżał-Prus
(2016-05-31 16:32:43)